Helse Fonna har inngått ein samarbeidsavtale med Klinikk for stressmedisin knytt til pasientar med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Avtalen gjeld frå 1. september 2016. Då må du som fastlege tilvise direkte til klinikken for stressmedisin.

Klinikk for stressmestring

Ny avtale om pasientar med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) i Helse Fonna

Samarbeidet mellom Helse Fonna og klinikk for stressmedisin omfattar utgreiing av pasientar over 18 år med kronisk utmattelsessyndrom. Avtalen inneber:

 • Som hovudregel skal pasientar med mulig CFS/ME, som treng vidare utgreiing i spesialisthelsetenesta, tilvisast Klinikk for stressmedisin. Dette gjeld pasientar i Helse Fonna sitt opptaksområde. For desse pasientane er det viktig at fastlegar tilviser direkte til klinikk for stressmedisin
 • Om Helse Fonna får tilvising og vurderer at det er aktuelt å sende den vidare til Klinikk for stressmedisin, vil ein først konferere med pasienten før ein vidaresender tilvisinga.
 • Om tilvisinga inneheld opplysningar som gir mistanke om alvorleg somatisk liding, skal tilvisinga sendast relevant avdeling i føretaket (slik det blir gjort i dag)

Klinikk for stressmedisin er ein spesialistpraksis med offentleg tilskot frå Helse Vest. Bjarte Stubhaug (dr. med.) er klinikksjef og Arvid Rongve (spesialist i psykiatri, phd) har ei deltidsstilling ved klinikken.

Klinikken har kontorlokale i Skånevik, i Sveio (Albatross senter, Sveio golfpark) og på Fitjar. Klinikken har spisskompetanse innan diagnostikk og behandling av pasientar med kronisk utmattelsessyndrom. Klinisk arbeid er integrert med forsking.

For meir informasjon om klinikk for stressmedisin: http://www.stubhaug.no/stressmedisin/Klinikk_for_stressmedisin.html

Aktuelt lesestoff: http://tidsskriftet.no/article/3445388

Bakgrunn for samarbeidsavtalar:

 • Ei regional arbeidsgruppe utarbeida hausten 2013 ein rapport om utredning, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME i Helse Vest. I følgje denne rapporten skal helseføretaka sørgje for ei «postkasse» for mottak av tilvisingar. For Helse Fonna er denne «postkassen» Klinikk for stressmedisin.
 • Dette er ei satsing for å styrke samarbeidet mellom avtalespesialist og helseføretak gjennom samarbeidsavtalar for å utnytte det totale ressursgrunnlaget. Helseføretaka og avtalespesialistane er deler av den same offentlege spesialisthelsetenesta. Samarbeidet kan til dømes vera hensiktsmessig arbeidsdeling om pasientbehandling mellom føretaket og avtalespesialisten.
 • Denne samarbeidsavtalen er den første Helse Fonna har inngått med ein avtalespesialist i Helse Vest.

MVH

Haldis Ø. Lier, Fagdirektør Helse Fonna

Kommentar fra PKO:

I Helse Vest er det nesten 300 leger/psykologer som har driftsavtale (avtalepraksis) med det offentlige, der pasientene kun betaler egenandel. Avtalespesialistene er næringsdrivende som arbeider innenfor en offentlig finansiering. Grunnlaget og premisset for ordningen er i spesialisthelsetjenesteloven. Loven har imidlertid få bestemmelser som regulerer ordningen. Rettigheter og plikter for det regionale helseforetaket og avtalespesialistene er først og fremst regulert i «Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister». Denne avtalen er nettopp revidert og ny avtale trådte i kraft 1.1.2016.

Nytt av året er det at partene i tillegg til den individuelle avtalen mellom helseforetaket og spesialisten, skal det også inngås samarbeidsavtaler. Dette er en satsing fra regjeringen og Dnlf på det som av presidenten i Dnlf kaller «desentraliserte og effektive spesialisthelsetjenester av høy kvalitet».

Oppsummert er det snakk om 3 ulike avtaler som regulerer aktiviteten til avtalespesialistene:

 1. Rammeavtale: Dnlf – de regionale helseforetakene (RHF)
 2. Individuell driftsavtale: Spesialisten – det enkelte RHF (Helse Vest)
 3. Samarbeidsavtale (NY 2016): Spesialisten – det lokale helseforetaket (Helse Fonna)

Avtalepraksis er en del av den offentlige helsetjenesten, og det er et mål med revisjonen av rammeavtalen at det legges til rette for at avtalespesialistene integreres enda bedre med resten av den offentlige spesialisthelsetjenesten. PKO Helse Fonna gratulerer Klinikk for stressmedisin med å være først ute i løypa med å inngå en slik samarbeidsavtale.

 • Du kan lese både selve rammeavtalen og kommentarene til den (god info) om du klikker her.
 • Her finner du oversikt over avtalespesialister i Helse Fonna.

 

Dag-Helge Rønnevik, praksiskoordinator Helse Fonna