Samhandling

Helse Fonna

Samhandlingseenheten har det overordna systemansvaret i Helse Fonna for samhandling med kommunehelsetjenesten og fastlegene.

Fousam

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Samarbeidsavtaler

Det er inngått ein overordna samarbeidsavtale og 11 tenesteavtalar, samt særavtalar mellom Helse Fonna og kommunane i regionen. Hovudmålet med avtalene er å sikre pasientar og brukarar samordning, kontinuitet og fagleg god kvalitet i tenestetilbodet, uavhengig om pasienten mottek tenestene frå sjukehuset eller frå kommunehelsetenesta.

%d bloggarar likar dette: