På grunn av pandemisituasjonen er driften ved poliklinikkene betydelig redusert. Dette er i tråd med Helsedirektoratet sine råd for å ivareta pandemi situasjonen.

Det er derfor viktigere enn noen gang at vi prioriterer rett slik at de som trenger behandling og oppfølging i poliklinikkene, får det. For å gjøre de rette  prioriteringene trenger vi gode og utfyllende opplysninger i henvisningene.

 Vi ber derfor om at du som fastlege

  • Vurderer om henvisning til sykehusets poliklinikker er nødvendig eller kan vente
  • Vurderer om pasienten i stedet kan få like god oppfølgning hos deg som fastlege

Dette gjelder spesielt i en tid der mange av konsultasjonene i helsetjenesten foregår per telefon og man derfor ofte ikke kan få gjort nødvendige kliniske undersøkelser for henvisning.

Ventetid

Ventetiden til alle sykehusets poliklinikker forventes å være betydelig lengre i denne perioden, både for nyhenviste og for polikliniske kontroller.

Her gjør hvert fagfelt sine vurderinger på hvem som kan vente , hvem som kan ha telefon- eller videokonsultasjon og hvem som må få time raskt og ved frammøte.

Viktig å møte til timen

Det er også viktig at de som er vurdert til å trenge timen sin, møter opp. Vi ser en del avbestillinger i frykt for å bli smittet eller at de ikke vil belaste sykehuset.

Det er fint om du som fastlege oppfordrer og trygger pasienten på at det er viktig å møte når de får innkalling. Sykehusene har lagt til rette for trygge rammer både for oppmøte og for selve konsultasjonen for de som må komme fysisk til timen sin.  

Psykisk helsevern

I Klinikk for psykisk helsevern tilstreber vi at poliklinisk drift  går så normalt som mulig.

Videokonsultasjoner har vist seg å være et godt alternativ, men  med fysisk oppmøte for de som trenger det.

Utsatte barn og unge, herunder barn som er pårørende, kan ha det ekstra vanskelig i denne situasjonen. De trenger at både vi i sykehuset, kommunehelsetjenesten og dere som fastleger,  er oppmerksomme på deres situasjon og følger opp.   

På vegne av Helse Fonna,

Haldis Økland Lier, fagdirektør, Helse Fonna
Sølvi Heimestøl, konst. samhandlingssjef, Helse Fonna