Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde inviterer til årleg fagdag for nettverket 24. mars 2020.

Tid og stad

24. mars 2020, kl 08.30 -15.00 i Tabernaklet, Skåregata 131, Haugesund. Parkering i parkeringshuset, Markedet.

Arrangør

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunane

Mål for dagen

Etter denne dagen skal deltakarane

  • ha fått kunnskaper om andre land sine erfaringar med eutanasi
  • ha fått definert begrepsforståing og auka bevissthet rundt yrkesetikk (redda liv – ikkje ta liv)
  • ha fått auka kunnskap om lindrande sedering
  • ha fått auka bevisstgjering om den tyngde helsepersonell sine haldningar omkring eutanasi
  • har i befolkningen
  • ha fått ferdigheter til å kunna bruka SME-modellen ved etiske dilemma

 

 

Bindande påmelding innan 17. mars 2020.

Deltakaravgifta for Årleg fagdag er kr 200,- som må betalast ved påmelding. Hugs å ta utskrift av kvitteringa dersom du skal søke arbeidsgjevar om å få refundert deltakaravgifta. Vi gjer merksam på at innbetalt deltakaravgift dessverre ikkje vert refundert ved avmelding.

Velkommen!