Noklus og Norsk diabetesregister for voksne har laget et dataverktøy som sikrer en effektiv og systematisk oppfølging av pasienter med diabetes, både i primærhelsetjenesten og på sykehus.

For allmennpraksis har man laget et skjema som blant annet inneholder alle variabler som inngår i årskontrollen. Mellom 30 og 40 % av opplysningene til skjemaet hentes automatisk ut fra journalen. Noklus diabetesskjema passer til alle journalsystemene som benyttes i allmennpraksis.

Når legen sender inn data til registeret får han tilbake en årsrapport på sine pasienter. Dette gjør det enklere å holde oversikt over diabetesbehandlingen i egen praksis.

I de nye nasjonale diabetesretningslinjene er det en sterk anbefaling fra Helsedirektoratet at fastlegene bruker strukturert, elektronisk diabetesskjema /journal for å sikre at alle elementene som skal inngå i den årlige kontrollen blir gjennomgått, se https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=oppfolging-utredning-og-organisering-7125#årskontroll-og-bruk-av-noklus-diabetesskjemasterk-anbefaling

Noklus diabetesskjema er gratis og takst 109 kan benyttes. Legekontor som vil prøve skjemaet, kan gå inn på http://www.noklus.no/Diabetesregisterforvoksne/ProgramvareNoklusdiabetesskjema.aspx

Noklus diabetesskjema

Vennlig hilsen

Tone Vonheim Madsen Diabetessykepleier

Norsk diabetesregister for voksne

og

Bjørn Nedrebø

Overlege/dr.med Helse Fonna HF